Οικονομικό Ημερολόγιο

30/04/2018 Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2017 έως 31/12/2017 κατά IFRS

22/06/2018 Πρώτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου - Πληρωμή Τοκομεριδίου

29/06/2018 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

28/09/2018 Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2018 έως 30/06/2018 κατά IFRS

24/12/2018 Δεύτερη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου – Πληρωμή Τοκομεριδίου